vissersclub ter lijsterbes
vissersclub ter lijsterbes

 Vissersclub Ter lijsterbes                   Merchtem

Wedstrijdreglement   

Home

Artikel 1 - Toepassing van het reglement en soorten wedstrijden

    

Dit wedstrijdreglement is van toepassingen op de volgende wedstrijden, georganiseerd door het bestuur: het clubkampioenschap, de kermiswedstrijd,

koppelwedstrijden, het woensdagcriterium, zomer- en eventueel winterwedstrijden.
Eventuele interclubwedstrijden zullen gebaseerd zijn op dit reglement, maar krijgen steeds een apart wedstrijdreglement.

Voor meer informatie wat betreft data en inleg zie de jaarlijkse wedstrijdkalender.Artikel 2 - Deelnemers
- Aan het clubkampioenschap, de koppelwedstrijd, het woensdagcriterium, de zomer- en winterwedstrijden kunnen deelnemen: alle leden.

- Aan de kermiswedstrijd kunnen deelnemen: alle leden en inwoners van Merchtem (mits tijdig inschrijven).Artikel 3 - Aantal visplaatsen, groepen en deelnemers

a - Op de kleine vijver zijn maximaal 24 plaatsen beschikbaar, op de grote vijver maximaal 18.

b - Afhankelijk van de soort wedstrijd, kan het aantal deelnemers worden ingedeeld in 2 groepen en verdeeld over de vijvers.

c - Afhankelijk van de soort wedstrijd, kan er in 1 of 2 reeksen gevist worden. Indien er 2 reeksen gevist worden en in 2 groepen, dan wisselen de groepen tussen de reeksen

      van vijver (bv. Kampioenschap van Merchtem).

d - Het maximum aantal deelnemers voor wedstrijden in 1 groep (bv. zomer- en winterwedstrijden) bedraagt, volgens het aantal plaatsen, 18 op de grote vijver of 24 op de         

      kleine vijver.

e - Het maximum aantal deelnemers voor wedstrijden in 2 groepen (clubkampioenschap en kampioenschap van Merchtem) bedraagt, volgens het aantal plaatsen, 36 deelnemers.

     Voor de koppelwedstrijd kunnen maximum 24 koppels (12 per vijver) inschrijven.

f - Indien er voor het clubkampioenschap maar 18 deelnemers zijn, dan wordt er alleen gevist op de grote vijver.

     Indien meer dan 18 deelnemers, dan wordt het aantal  vissers vooraf op een bestuursvergadering door loting in 2 groepen gedeeld.

     De verdeling van de groepen is willekeurig en wordt vooraf aan de deelnemers medegedeeld.

g - Indien er voor het kampioenschap van Merchtem maar 18 deelnemers zijn of voor de koppelwedstrijd maar 12 koppels, dan worden de 2 reeksen gevist alleen op de grote vijver.
      Indien meer dan 18 vissers of 12 koppels, dan wordt het aantal vissers vooraf op een bestuursvergadering door loting in 2 groepen gedeeld.
     De verdeling van de groepen wordt bepaald door loting (bestuursvergadering) en wordt vooraf aan de deelnemers medegedeeld.
     Eén groep zal in de voormiddag vissen op de kleine vijver, de andere op de grote vijver, op de middag wordt er van vijver gewisseld.Artikel 4 - Algemene organisatie
h- Alle wedstrijden worden normaal op zaterdag gevist, met uitzondering van het woensdagcriterium (woensdag) en de zomerwedstrijden (dinsdagavond).
i - De dag van de wedstrijd mag er niet gevist worden door anderen dan de wedstrijdvissers, behalve tijdens de zomerwedstrijden en het woensdagcriterium (de vrije vijver).
j - Indien zijn deelname belet wordt, dient de visser een bestuurslid te verwittigen ten laatste de dag voor de wedstrijd.

k - Het clubkampioenschap wordt gevist in 1 reeks van: 13.00u tot 17.00u.

l - Het kampioenschap van Merchtem en de koppelwedstrijd worden gevist in 2 reeksen van: 09.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 17.00u.

     Afhankelijk van het soort wedstrijd, wordt tijdens de middag gewisseld van vijver.

m -De zomerwedstrijden worden gevist van 18.15u tot 21.15u, afwisselend op de grote en kleine vijver. De eerste wedstrijd wordt op de grote vijver gevist.

n - De winterwedstrijden worden gevist van 13.30u tot 15.00u, afwisselend op de grote en kleine vijver. De eerste wedstrijd wordt op de grote vijver gevist.

o - Het woensdagcriterium wordt gevist van 13.30u tot 17.30u steeds op de kleine vijver.Artikel 5 – Trekking van de visplaatsen

p - Het bestuur bepaalt transparant op welke plaatsen gevist wordt.

      De visplaatsen worden door loting bepaald, doorgaans 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd (op de parking).

      Indien aanwezig kan de visser zelf zijn nummer trekken, zo niet wordt zijn nummer getrokken.

      Voor wedstrijden in 2 reeksen zal de trekking voor beide reeksen ’s morgens gebeuren.Artikel 6 - Materiaal
q - Er wordt steeds gevist met één vaste hengel (zonder molen), elastiek is toegelaten.
    
De enkele haak moet ten allen tijde weerhaakloos zijn of plat geknepen!!!  Het is verboden gebruik te maken van gevlochten draad of omgebouwde werphengels.
     De visser dient te beschikken over een degelijk schepnet en een geschikte onthaker.

 r - De maximum toegelaten lengte, gemeten vanaf het einde van de hengel tot aan de haak, bedraagt op de:

      Kleine vijver: 8 m

      Grote vijver: 12 m

 


Artikel 7 – Aas en lokaas

     Als aas op de haak is toegestaan: maden (enkel witte), casters, pieren, vers de vase en alle zaden, korrels (enkel van de club).

     Als lokaas is toegestaan: maden (enkel witte), casters (van witte maden), alle zaden en korrels (enkel van de club).

     Voor alle wedstrijden geldt per reeks voor aas en lokaas: maximum 1 liter maden en maximum 1 kg klaargemaakte zaden.

     De rest is verboden; geen pellets, aardappel of samengestelde voeders.

     Alles dient LOS in het water te worden geworpen.

     Er mag enkel gevist en/of gevoederd worden met korrels eigen aan de club.

     Hoeveelheid korrels: 2x 0.5kg per keer aankopen, overschot bijhouden mag, hoeveelheid aan het water wordt niet gecontroleerd, ook toegelaten bij recreatieve visserijen.

     Cuppen is verboden (enkel tijdens wedstrijden)Artikel 8 – In de wedstrijd en weging

s - Voor het aanvangssignaal mag er niets in het water worden geworpen.

t - De visser dient loodrecht op de oever voor zich uit te vissen, binnen de toegelaten lengte.

     De deelnemers dienen zelfstandig te vissen, zonder de anderen te hinderen. Het is verboden de vis nodeloos te laten rondzwemmen bij de buren.

u - 5 minuten voor het einde van elke reeks wordt er een signaal gegeven zodat de vissers weten dat er nog 5 minuten gevist wordt.

      Bij het weerklinken van het eigenlijk eindsignaal mag de gehaakte vis nog gevangen worden: de aangeslagen vis telt mee.

v - De gevangen vis moet met zorg behandeld worden en daarna voorzichtig in een nylon leefnet gezet worden. Een stalen leefnet is verboden.

      In het leefnet mag geen enkel voorwerp ter verzwaring zijn aangebracht.
      Elke visser is verplicht 2 leefnetten te gebruiken, de vissen evenredig verdelen, indien maar één net wordt er niet gewogen.
      Het leefnet moet zich minstens 1 meter in het water bevinden.
De leefnetten blijven in het water tot het einde van de wedstrijd.
      Na de wedstrijd verwijdert de visser de priem van het leefnet voor de weging. De visser dient te wachten op de wegers bij zijn visplaats.
w- Volgende vissen dienen onmiddellijk te worden teruggezet :
steur, snoek en snoekbaars.
      De visser meldt de vangst aan een bestuurslid en krijgt 1 kg bij zijn totaal gewicht per gevangen soort, dit eenmaal per reeks.
      Bij een wedstrijd waarbij u op beide vijvers vist tellen deze soorten eenmaal per vijver en eenmaal per visser (dus zowel in de voor- als in de namiddag )

x - In principe dienen alle toeschouwers achter het lint te blijven tijdens de wedstrijd.Artikel 9 - opmaken van de rangschikking
y- Voor elke wedstrijd die gestart werd, zal er een weging plaatsvinden en een klassement worden opgemaakt.

      Indien de wedstrijd vroegtijdig dient te worden stilgelegd door onvoorziene omstandigheden (onweer, hevige sneeuw…), bepaalt het bestuur de voortgang (of stopzetting) van de        

      wedstrijd.

z - Er wordt gevist op zuiver gewicht, elke vis telt. Per reeks (en per groep) wordt een klassement opgemaakt.

      Voor de rangschikking krijgt de visser met het meeste gewicht 1 punt, de tweede 2 punten, de derde 3 punten.

      Indien meerdere vissers hetzelfde gewicht gevangen hebben, krijgen ze ook dezelfde punten. (vb. twee vissers vangen allebei 2 kg vis en ze krijgen daarvoor ook hetzelfde aantal

      punten vb. 3 punten, de volgende visser die zich rangschikt krijgt dan 5 punten want in dit geval wordt 4 punten niet toegekend.)

      De visser met het minste aantal punten wordt winnaar van de wedstrijd.

      Bij een gelijk aantal punten in “het kampioenschap van Merchtem”, “de koppelwedstrijd” of “het woensdagcriterium” wint de visser met het grootste gewicht

      over het totaal van de reeksen. Indien dan nog gelijk, wint diegene met het laagste nummer van de visstek in de laatste reeks.

aa - Clubkampioen wordt hij die over zijn 6 beste uitslagen op 8 het minste aantal punten heeft.

        Bij gelijkheid in punten bij de eindrangschikking van het clubkampioenschap gaat de visser met het grootste gewicht over de 8 reeksen voor, bij gelijkheid in gewicht gaat de oudere

        visser de jongere vooraf.
        Indien er om welke reden dan ook wedstrijden afgeschaft worden blijven steeds de 6 beste reeksen tellen.
       Indien er minder dan zes reeksen gevist worden tellen gewoon de uitslagen van alle geviste reeksen.

bb - Een leeg leefnet is het aantal deelnemers in de reeks van de visser + 1 punt.

        Bij afwezigheid zonder verwittiging is het, het maximum aantal deelnemers in de reeks van de visser + 10 punten.

        Bij afwezigheid na verwittiging is het, het maximum aantal deelnemers in de reeks van de visser + 5 punten.Artikel 10 - prijsuitreiking

cc - Op basis van het klassement worden de prijzen opgemaakt.

        Doorgaans zullen ½ deelnemers prijs hebben (met eventueel een “bom” = 0,50 € per deelnemer). De prijzen ontstaan uit de inschrijvingsgelden en/of de clubkas.

dd - Voor tal van wedstrijden worden trofeeën voorzien. Afhankelijk van de soort wedstrijd kunnen voorzien zijn; algemene winnaar, beste veteraan (min 60 op van 01/03 lopend jaar) …

ee - Eventuele naturaprijzen ontstaan steeds sponsoring en worden zo goed als mogelijk verdeeld onder de deelnemers volgens het klassement.

ff -  Alle prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald. Enkel een hoofdprijs wordt, uitzonderlijk, door het bestuur bijgehouden indien een visser afwezig is op de prijsuitdeling.

       De prijzen verkregen door sponsoring worden allen verdeeld onder de aanwezigen.Artikel 11 - controle en sancties.


gg -  Voor en tijdens de wedstrijden kan en zal er controle uitgeoefend worden door het bestuur.

         Hiervoor zullen er voor de trekking 3 plaatsen uitgeloot worden. Vissers die zich tijdens de wedstrijd op die plaatsen bevinden kunnen één of meerdere keren gecontroleerd worden
         Vissers die van het reglement afwijken (verboden aassoorten, verkeerde hengellengtes, verboden visdraad, slechte leefnetten…)zullen door het bestuur terecht worden gewezen

         en uitgesloten voor desbetreffende wedstrijd.
         Zij kunnen nadien door het bestuur gehoord worden en indien nodig gesanctioneerd.

   Bij een 2é overtreding zullen zij onherroepelijk ui de club gezet worden

   Bij problemen, klachten of vragen wendt u zich onmiddellijk tot iemand van het bestuur.

   Indien op desbetreffende plaatsen iemand van het bestuur zit, mag die gecontroleerd worden door de visser rechts van hem (of links als er niemand rechts zit)

hh - Om voorang te behouden tot deelname aan het clubkampioenschap van het volgende jaar dient men minstens aan 5 van de 8 wedstrijden  te hebben deelgenomen.
        Deze maatregel vervalt op 1februari van het lopend jaar.

        Vrije plaatsen worden zo nodig door loting getrokken uit alle kandidaat deelnemers.D

 ii -  Bij problemen, klachten of vragen wendt u zich onmiddellijk tot iemand van het bestuur.Artikel 12 - Bijzondere richtlijnen


a - De kermiswedstrijd

      De ‘kermiswedstrijd’ gaat uit van de erevoorzitter van het OCMW en wordt georganiseerd op tweede zaterdag van de kermisweek (katuit).

      De visser met het meeste gewicht over de 2 reeksen wordt winnaar van de wedstrijd en ontvangt de wisselbeker.
      Er is tevens een prijs voorzien voor de Dikste vis (de vis telt tevens voor het totaal gewicht), en voor de beste veteraan.

 

b - De koppelwedstrijd

      Een koppelwedstrijd is een wedstrijd waarin per twee vissers naast elkaar op één visnummer gevist wordt.
      Bij ons betekent dat links en rechts op één visplaats, de visbakken zo kort mogelijk tegen elkaar.
      Alle geïnteresseerde leden zoeken een vismaat binnen de club en schrijven zich in als koppel.
      Beide vissen samen en hebben op het einde één gemeenschappelijk gewicht.
      Per koppel zijn twee (eventueel meer) ruime nylon leefnetten verplicht.

 

c - Zomerwedstrijden

      De zomerwedstrijden vinden plaats verspreid over de maanden juni, juli en augustus op dinsdagavond van 18.15u tot 21.15u.

      De inschrijvingen gebeuren tot 30 min voor de wedstrijd of tot er 18 (of 24) vissers ingeschreven zijn (afhankelijk van de vijver)

      Iedere visser dient zich dus te hebben aangemeld en ingeschreven voor 18.00u rond de vijver.

      Dit zijn dagwedstrijden, zonder algemeen klassement.

      Het inschrijvingsgeld bedraagt elke wedstrijd 3 €, te betalen bij inschrijving en kan niet worden teruggeëist.

      Het bestuur beslist voor de wedstrijd (naar gelang het aantal inschrijvingen) hoeveel geldprijzen er die dag zullen zijn.

      Meestal 1/3 prijs + de visser net buiten de prijzen krijgt de ‘bom’ (= 0,50 € per deelnemer).

      De prijsuitreiking gaat door zodra het dagklassement is opgemaakt ± 30 min na de weging.

      Indien de weersomstandigheden te slecht zijn (bv. storm of ijsvorming), wordt er die dag geen wedstrijd gevist.

      Deze datum wordt dan afgelast of door het bestuur verlegd.

      Het is verboden de vis aan te raken met wanten of handschoenen.


e - Het woensdagcriterium

      Het woensdagcriterium bestaat uit 15 wedstrijden, verspreid over de woensdagen van de maanden april, mei, augustus, september en oktober.

      Er wordt gevist van 13.15u tot 17.15u.

      De inschrijvingen gebeuren tot 30 min voor de wedstrijd, op de parking.

      De wedstrijden gaan normaal door op de kleine vijver.

      Er wordt een rangschikking opgemaakt van de 10 beste uitslagen op 15 (punten en gewicht van deze wedstrijden).

      Het inschrijvingsgeld bedraagt elke wedstrijd 3€ en is te betalen bij inschrijving.

      Het bestuur beslist voor de wedstrijd (naar gelang het aantal inschrijvingen) hoeveel geldprijzen er die dag zullen zijn.

      Meestal 1/3 prijs + de visser net buiten de prijzen krijgt de ‘bom’ (= 0,50 € per deelnemer).

      De prijsuitreiking gaat door zodra het dagklassement is opgemaakt ± 30 min na de weging.

      Alle deelnemers die 10 wedstrijden mee gevist hebben in het klassement, hebben recht op een prijs volgens het algemeen eindklassement.e. winterwedstrijden

Wintercriterium van 5 wedstrijden waarvan de 4 beste tellen.

Zowel de vijver als de visstekken worden geloot.

Vissen van 1230u tot 1500u.

Enkel leden toegelaten, 15€ voor 5 wedstijden

1 wedstijd per maand in Okt-Nov-Dec-Jan-Feb.

Trofeeën voor de eerste drie in het klassement.

     Naturaprijzen voor  deelnemers.Artikel 13 - Goedkeuring
Dit reglement is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur, vervangt alle voorgaande en is geldig voor alle vissers.

Door zijn inschrijving verklaart de visser kennis te hebben genomen van dit reglement en dit integraal te zullen naleven, alsook zich neer te leggen bij de beslissingen van het bestuur.