vissersclub ter lijsterbes
vissersclub ter lijsterbes

 Vissersclub Ter lijsterbes                   Merchtem

Algemeen reglement   

Home

ALGEMEEN REGLEMENT VISSERSCLUB TER LIJSTERBES

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN
VissersclubTer Lijsterbes is een vereniging die ontstaan is uit het OCMW van Merchtem sinds 1999.
De club wordt bestuurd door een beperkt comité van vrijwilligers.
De erevoorzitter is tevens de OCMW voorzitter.
De club staat in voor het visvijverbeheer van de twee vijvers gelegen achter het rustoord van Merchtem in het OCMW-park.
Op beide vijvers dient steeds te worden gevist volgens het reglement van vissersclub Ter Lijsterbes.

ARTIKEL 2 – VERGADERINGEN
De club organiseert elk kalenderjaar een algemene vergadering (doorgaans in januari), waarbij alle leden steeds schriftelijk worden uitgenodigd.
Het bestuur vergadert geregeld afzonderlijk.

ARTIKEL 3 – LEDEN
Iedere inwoner van Groot-Merchtem kan lid worden, alsook een beperkt aantal vissers (bepaald door het bestuur) van buiten de gemeentegrenzen.
Hiervoor dient men zich tot iemand van het bestuur te richten.
Jaarlijks wordt het lidgeld vernieuwd, bij voorkeur d.m.v. overschrijving en dit voor 31 dec.
Het bedrag wordt door het bestuur bepaald en kan jaarlijks aangepast worden.
De bijdragen of schenkingen kunnen niet worden teruggeëist.
Het lidgeld bedraagt 20 € voor alle inwoners van Merchtem, ouder dan 15 jaar, 25 € voor niet-inwoners van Merchtem, ouder dan 15 jaar. Jeugdvissers (jonger dan 15 jaar op 1 maart van het lopend jaar) betalen 6,50 €.
Alle leden kunnen hun partner en/of 1 rechtstreeks familielid (kind of kleinkind onder de 15 jaar) gratis laten vissen op een gepaste en pedagogische manier, op verantwoordelijkheid van het lid.
Alle personeelsleden van het WZC Merchtem mogen gratis lid worden van de club door hun aanvraag in te dienen bij de club.

ARTIKEL 4 – GASTVISSERS
Op uitnodiging van een lid kan door een niet-lid worden gevist, d.m.v. het systeem van de gastvisser.

De gastvisser vist alleen in aanwezigheid en op de verantwoordelijkheid van het uitnodigend lid.
Alvorens het vissen aan te vatten steekt het lid een briefje met zijn naam + de gegevens van de gastvisser + datum in de brievenbus aan de deur van ons lokaal,
De afrekening met het lid (5€ per beurt) gebeurt zo snel mogelijk via de daartoe voorziene omslagen of per overschrijving (BE 51 0682 3213.4262) Maximum 2 gastvissers per dag, per lid. 
Kinderen tot en met 18 jaar en inwonend bij het lid en partners van leden vissen gratis in het gezelschap van desbetreffend lid. Het aantal uitnodigingen per jaar is onbeperkt.

ARTIKEL 5 – MATERIAAL
Er wordt enkel gevist met één vaste hengel (zonder molen), elastiek is toegelaten.
De enkele haak moet te allen tijden weerhaakloos zijn of plat geknepen!
Het is verboden gebruik te maken van gevlochten draad of omgebouwde werphengels.
De visser dient te beschikken over een degelijk schepnet en een geschikte onthaker.
Een leefnet is buiten de wedstrijden ten strengste verboden.

ARTIKEL 6 – AAS
Als aas op de haak is toegelaten; alle levend aas en zaden, maar geen gekleurde maden, 
Korrels (enkel van de club)
Als lokaas is toegelaten; zaden, witte maden, casters, korrels (enkel van de club)
Alles dient steeds
 los in het water te worden geworpen. Al de rest is verboden (voeder, pellets, enz.…)

ARTIKEL 7 – JEUGD
Vissers jonger dan 15 jaar op 1 maart van het lopend jaar worden beschouwd als jeugdvissers.
Zij kunnen geen gastvissers uitnodigen.

ARTIKEL 8 – ACTIVITEIT
Bij elke vispartij dient de rust in het park te worden bewaard. Het parkreglement is van toepassing.
Behoudens noodgevallen mag er in geen geval gezwommen worden of enig andere activiteit uitgevoerd worden dan vissen.
Mensen die misbruik maken van dit punt zijn in overtreding met het politiereglement van het park en zullen worden vervolgd.

Schaatsen is ten alle tijden ten strengste verboden op de vijvers!

ARTIKEL 9 – SPECIALE ACTIVITEITEN
Bij speciale gelegenheden kan er door niemand anders dan leden gevist worden.
Niet-leden of rechtstreekse familieleden kunnen dan niet vissen (ook niet met uitnodiging).
Dit zal onder meer het geval zijn bij eventuele forelvisserij en dergelijke.

ARTIKEL 10 – TOEGANKELIJKHEID
In principe is de vijver het hele jaar toegankelijk voor de vissers, tenzij anders bepaald door het bestuur.
Er mag enkel van op de oever gevist worden van 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang.
Iedere visser dient te vissen op de vaste visplaatsen.
Het is niet toegelaten te vissen bij storm of tijdens de nacht.
De structuur van het water (vb. ijs of beplanting) mag niet worden gewijzigd. IJs mag niet worden stukgeslagen.
Schade dient ogenblikkelijk te worden gemeld aan een bestuurslid.

ARTIKEL 11 – CONTROLE
Elk bestuurslid en ook de mensen in het bezit van een kaart “contole” kan controle uitvoeren op het naleven van de reglementen.
Hierbij kunnen ook de vismanden gecontroleerd worden.

ARTIKEL 12 – SANCTIES
De leden die een inbreuk plegen op het reglement kunnen onmiddellijk door het bestuur worden ontslagen uit de club.
Elke visser die onregelmatigheden vaststelt, is verplicht dit te melden aan een bestuurslid.

ARTIKEL 13 – VANGSTEN
Elke visser is verplicht zelfstandig te vissen, zonder anderen te hinderen.
De vis dient op de eigen visplaats gedrild te worden en onmiddellijk daarna teruggezet op dezelfde vijver.
De vis moet steeds met grote zorg worden behandeld, het aanraken van de vis d.m.v. een vod of stoffen doek is ten strengste verboden (uitzondering paling).
Er mag in geen enkel geval vis worden meegenomen of tijdelijk gevangen gehouden.
Dode vissen dienen achteraan de beek gedeponeerd te worden teneinde infecties in het water te voorkomen.
Paling mag heel het jaar door worden meegenomen, met een maximum van tien per dag per visser.

ARTIKEL 14 – CLUBKAS
De gelden die in de clubkas zitten, mogen enkel aangewend worden voor rechtstreekse doeleinden.
De overschotten van het jaar dienen overgedragen te worden naar het volgende seizoen.
Jaarlijks legt het bestuur de resultaten van het boekjaar voor op de algemene vergadering.


ARTIKEL 15 – TOILETTEN
De toiletten van het rustoord kunnen door de vissers worden gebruikt, op voorwaarde dat deze proper achterblijven.
De vissers zijn verplicht het park in reine staat te houden en elke vorm van vuil op zijn visstek op te ruimen.

ARTIKEL 16 – WEDSTRIJDEN
Gedurende het hele jaar worden geregeld wedstrijden gevist, uitgaande van de vissersclub.
Hieromtrent zijn specifieke reglementen van toepassing.
De organisatie ervan gebeurt door het bestuur.

De dag van de wedstrijd mag door niemand anders dan de wedstrijdvissers gevist worden op de vijver(s) waar de wedstrijd plaatsvindt.
De wedstrijden staan aangekondigd op de jaarlijkse wedstrijdkalender of worden (per uitzondering) via mail ter kennis gebracht.

ARTIKEL 17 – REGLEMENT
Dit reglement opgesteld en goedgekeurd door het bestuur vervangt alle voorgaande en is geldig voor alle vissers.
Door zijn inschrijving verklaart de visser kennis te hebben genomen van dit reglement en dit integraal te zullen naleven, alsook zich neer te leggen bij de beslissingen van het bestuur.

ARTIKEL 18 – AANSPRAKELIJKHEID
Vissersclub Ter Lijsterbes is in geen geval aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstal.

ARTIKEL 19 – COMMUNICATIE
De communicatie naar de leden kan gebeuren d.m.v. briefwisseling, e-mail, whatsapp, of SMS.
Daarenboven beschikt de club over een website waarop alle informatie naar de leden zo goed als mogelijk ter beschikking wordt gesteld.
Ook het uithangbord aan de grote vijver wordt, volgens de middelen, voorzien van de nodige informatie.

ARTIKEL 20 – BETREDEN VAN DE GRASVELDEN/PERKEN, ROKEN AAN DE VIJVERS
Het is totaal niet toegelaten om de grasvelden te betreden met eender welk gemotoriseerd voertuig (auto, bromfiets enz.)
Het is toegelaten te roken tijdens het vissen maar het is ten strengste verboden om peuken in de vijver te gooien of achter te laten op de grond.

Overtreders zullen zonder pardon en met onmiddellijke  ingang uit de club gezet worden.
De visclub is bereikbaar via:

E-mail: terlijsterbes@gmail.com
Website: vissersclubterlijsterbes.be
Via een bestuurslid

De vijvers zijn gelegen in het:

OCMW park
Gasthuisstraat 17
1785 Merchtem