vissersclub ter lijsterbes
vissersclub ter lijsterbes
vissersclub ter lijsterbes
vissersclub ter lijsterbes
vissersclub ter lijsterbes
vissersclub ter lijsterbes
vissersclub ter lijsterbes
vissersclub ter lijsterbes
vissersclub ter lijsterbes

vissersclub ter lijsterbes
vissersclub ter lijsterbes
vissersclub ter lijsterbes
vissersclub ter lijsterbes
vissersclub ter lijsterbes
vissersclub ter lijsterbes

 Vissersclub Ter lijsterbes                   Merchtem

 Archief 2015  -  clubkampioenschap reeksen                               

Home

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Terug naar archief

  

 

 

Reeks 1                       21 maart 2015

Stek

Gewicht

Punten

 

 

 

Reeks2                            11 april 2015

Stek

Gewicht

Punten

 

1

A

Vanderstappen frans

13

12,278

1

 

 

1

A

Van Laethem Dirk

19

13,864

1

 

2

B

Van Laethem Dirk

2

10,200

1

 

 

2

B

Van Der Plas Pieter

1

7,480

1

 

3

A

Meskens Joel

19

7,185

2

 

 

3

A

De Graeve Gaston

21

7,267

2

 

4

B

De Backer Geert

14

6,460

2

 

 

4

B

Waegeman Rik

17

7,000

2

 

5

A

De Donder Gerrit

10

5,847

3

 

 

5

A

Van Holsbeek Jean

18

7,259

3

 

6

B

De Nil Gilbert

15

5,120

3

 

 

6

B

Van Walle Dany

15

6,240

3

 

7

A

Van Houtven Pascal

17

5,149

4

 

 

7

A

De Decker Stanny

23

6,500

4

 

8

B

Keppens Glenn

4

3,520

4

 

 

8

B

De Donder Gerrit

16

5,860

4

 

9

A

Okens Bert

9

5,064

5

 

 

9

A

Pauwels Jonas

13

6,285

5

 

10

B

Cnaepelinckx Chris

1

2,960

5

 

 

10

B

Van Houtven Pascal

4

5,740

5

 

11

A

Van Der Plas Pieter

24

4,82

6

 

 

11

A

De Backer Geert

10

5,640

6

 

12

B

De Decker Stanny

16

2,180

6

 

 

12

B

Meskens Joel

5

5,060

6

 

13

A

Waegeman Rik

23

4,354

7

 

 

13

A

Dierickx Franky

6

5,261

7

 

14

B

Pauwels Jonas

13

2,000

7

 

 

14

B

De Smedt Maurice

3

4,480

7

 

15

A

Van Walle Dany

1

3,401

8

 

 

15

A

Boonen Mathias

24

4,345

8

 

16

B

Maximus Jean-Paul

6

1,520

8

 

 

16

B

Bornauw Pierre

2

3,760

8

 

17

A

Keppens Erwin

6

3,153

9

 

 

17

B

Saerens Koen

13

3,460

9

 

18

B

Dierickx Franky

3

1,000

9

 

 

18

A

Keppens Glenn

17

3,337

9

 

19

A

De Neve Chris

21

3,072

10

 

 

19

A

De Smedt Alois

5

3,314

10

 

20

B

Boonen Mattias

9

0,960

10

 

 

20

B

Okens Bert

7

3,260

10

 

21

A

Saerens Marcel

12

2,868

11

 

 

21

B

Boonen Johan

8

3,180

11

 

22

B

Vercauteren Schumi

5

0,880

11

 

 

22

A

De Nil Ludwig

9

3,082

11

 

23

A

De Smedt Maurice

8

2,171

12

 

 

23

B

Keppens Erwin

6

2,840

12

 

24

B

Degraeve Gaston

12

0,820

12

 

 

24

A

Maximus Jean-Paul

4

2,684

12

 

25

A

Saerens Koen

4

1,644

13

 

 

25

A

Van Kerckhove Cornelis

14

2,626

13

 

26

B

Van Holsbeek Jean

7

0,640

13

 

 

26

B

Vanderstappen Frans

14

2,060

13

 

27

A

Boonen Johan

5

1,334

14

 

 

27

A

De Nil Gilbert

8

1,789

14

 

28

A

Bornauw Pierre

3

1,301

15

 

 

28

B

Saerens marcel

12

1,060

14

 

29

B

De Smedt Alois

8

0,000

16

 

 

29

A

Vercauteren Shumi

1

1,424

15

 

30

B

Van Kerckhove Cornelis

11

0,000

16

 

 

30

A

Cnaepelinckx Chris

0

0,000

22

 

31

A

Pauwels Ludwig

N.A

-

22

 

 

31

A

De Decker Jean-Louis

0

0,000

22

 

32

A

Robijns Pierre

N.A

-

22

 

 

32

B

Pauwels Ludwig

0

0,000

22

 

33

B

De Decker Jean-Louis

N.A

 

22

 

 

33

B

Robijns Pierre

0

0,000

22

 

34

B

De Nil Ludwig

N.A

 

 

 

 

34

B

De Neve Chris

0

0,000

22

 

 

A:

Kleine vijver

 

 

 

 

 

 

A:

Kleine vijver

 

 

 

 

 

B:

Grote vijver

 

 

 

 

 

 

B:

Grote vijver

 

 

 

  

 

Reeks 3                              9 Mei 2015

Stek

Gewicht

Punten

 

 

 

Reeks 4

13 juni 2015

Stek

Gewicht

Punten

1

A

De Backer Geert

17

18,300

1

 

 

1

B

Meskens Joel

17

12,260

1

2

B

Van Walle Dany

6

11,180

1

 

 

2

A

Maximus Jean-Paul

8

6,868

1

3

A

Van Laethem Dirk

4

11,633

2

 

 

3

B

Saerens Koen

2

10,940

2

4

B

Okens Bert

8

9,860

2

 

 

4

A

Boonen Mathias

1

5,925

2

5

A

De Nil Gilbert

1

11,430

3

 

 

5

B

Okens Bert

15

7,900

3

6

B

De Smedt Maurice

18

9,580

3

 

 

6

A

De Smedt Alois

18

5,895

3

7

B

De Donder Gerrit

21

9,360

4

 

 

7

B

De Donder Gerrit

4

7,180

4

8

A

Maximus Jean-Paul

6

7,989

4

 

 

8

A

Pauwels Jonas

5

5,637

4

9

B

Saerens Koen

13

8,700

5

 

 

9

B

Pauwels Ludwig

12

7,120

5

10

A

De Graeve Gaston

3

6,141

5

 

 

10

A

Degraeve Gaston

21

5,285

5

11

B

Meskens Joel

17

8,480

6

 

 

11

B

De Neve Chris

7

6,940

6

12

A

Boonen Mathias

7

4,610

6

 

 

12

A

Van Kerckhove Cornelis

4

5,283

6

13

B

Robijns Pierre

9

6,680

7

 

 

13

B

Van Der Plas Pieter

5

5,360

7

14

A

De Decker Stanny

8

3,434

7

 

 

14

A

Cnaepelinckx Chris

6

5,138

7

15

B

De Neve Chris

19

6,460

8

 

 

15

B

Van Walle Dany

8

4,960

8

16

A

Cnaepelinckx Chris

12

3,166

8

 

 

16

A

De Nil Gilbert

14

4,936

8

17

B

Boonen Johan

1

5,200

9

 

 

17

B

Waegeman Rik

16

4,960

9

18

A

Pauwels Jonas

13

2,981

9

 

 

18

A

De Nil Ludwig

19

4,900

9

19

B

Waegeman Rik

5

4,880

10

 

 

19

B

Bornauw Pierre

6

4,940

10

20

A

Dierickx Franky

16

2,865

10

 

 

20

A

Van Holsbeek Jean

9

4,886

10

21

B

Vanderstappen Frans

10

3,540

11

 

 

21

A

Dierickx Franky

10

4,487

11

22

A

Van Holsbeek Jean

2

2,255

11

 

 

22

B

Van Houtven Pascal

13

4,260

11

23

B

Pauwels Ludwig

14

2,900

12

 

 

23

A

De Decker Stanny

13

3,975

12

24

A

Keppens Glenn

14

2,025

12

 

 

24

B

De Smedt Maurice

1

3,520

12

25

B

Bornauw Pierre

4

2,640

13

 

 

25

B

Robijns Pierre

3

3,160

13

26

A

Vercauteren Shumi

13

1,612

13

 

 

26

A

Vercauteren Shumi

23

2,888

13

27

B

Van Houtven Pascal

24

2,580

14

 

 

27

B

Saerens marcel

14

2,380

14

28

A

Van Kerckhove Cornelis

5

1,537

14

 

 

28

A

De Backer Geert

N.D

0,000

22

29

B

Keppens Erwin

23

2,200

15

 

 

29

A

De Decker Jean-Louis

N.D

0,000

22

30

A

De Smedt Alois

0

0,000

22

 

 

30

A

Van Laethem Dirk

N.D

0,000

22

31

A

De Nil Ludwig

0

0,000

22

 

 

31

B

Boonen Johan

N.D

0,000

22

32

A

De Decker Jean-Louis

0

0,000

22

 

 

32

B

Vanderstappen Frans

N.D

0,000

22

33

B

Van Der Plas Pieter

0

0,000

22

 

 

33

A

Keppens Glenn

N.D

0,000

27

34

B

Saerens marcel

0

0,000

22

 

 

34

B

Keppens Erwin

N.D

0,000

27

 

A:

Grote vijver

 

 

 

 

 

 

A:

Grote vijver

 

 

 

 

B:

Kleine vijver

 

 

 

 

 

 

B:

Kleine vijver

 

 

 

  

 

Reeks 5

                           25 Juli 2015

Stek

Gewicht

Punten

 

 

 

Reeks 6

8 augustus 2015

Stek

Gewicht

Punten

1

A

De Smedt Alois

15

13,820

1

 

 

1

B

Saerens Koen

8

16,500

1

2

B

Saerens Koen

1

10,900

1

 

 

2

A

Degraeve Gaston

19

15,320

1

3

A

Pauwels Jonas

3

11,380

2

 

 

3

B

De Donder Gerrit

2

15,600

2

4

B

Waegeman Rik

5

9,020

2

 

 

4

A

Dierickx Franky

23

12,960

2

5

B

De Donder Gerrit

21

8,060

3

 

 

5

B

Robijns Pierre

16

14,980

3

6

A

De Backer Geert

5

7,240

3

 

 

6

A

Pauwels Jonas

1

11,020

3

7

B

Robijns Pierre

18

7,260

4

 

 

7

B

Meskens Joel

14

11,320

4

8

A

Van Holsbeek Jean

1

7,120

4

 

 

8

A

De Nil Gilbert

14

10,880

4

9

B

Pauwels Ludwig

17

6,280

5

 

 

9

B

De Smedt Maurice

17

10,200

5

10

A

Van Laethem Dirk

13

6,220

5

 

 

10

A

Van Laethem Dirk

21

8,620

5

11

B

Van Houtven Pascal

19

6,020

6

 

 

11

B

De Neve Chris

1

9,740

6

12

A

Degraeve Gaston

7

4,220

6

 

 

12

A

De Decker Stanny

9

7,660

6

13

B

Van Walle Dany

8

4,720

7

 

 

13

B

Van Houtven Pascal

4

8,140

7

14

A

Vercauteren Shumi

14

3,240

7

 

 

14

A

Boonen Mathias

17

7,240

7

15

B

Vanderstappen Frans

13

3,840

8

 

 

15

B

Pauwels Ludwig

5

7,300

8

16

A

Dierickx Franky

8

3,220

8

 

 

16

A

Van Holsbeek Jean

18

6,200

8

17

A

Maximus Jean-Paul

2

3,220

8

 

 

17

B

Van Walle Dany

7

7,280

9

18

B

Van Der Plas Pieter

10

3,760

9

 

 

18

A

Cnaepelinckx Chris

13

6,080

9

19

A

Cnaepelinckx Chris

9

2,940

10

 

 

19

B

Waegeman Rik

15

7,160

10

20

B

Saerens marcel

3

1,900

10

 

 

20

A

De Smedt Alois

4

4,540

10

21

A

Van Kerckhove Cornelis

16

2,660

11

 

 

21

B

Bornauw Pierre

3

5,460

11

22

A

De Nil Gilbert

4

2,540

12

 

 

22

A

Maximus Jean-Paul

5

4,420

11

23

A

Boonen Mathias

0

0,000

22

 

 

23

B

Vanderstappen Frans

6

4,260

12

24

A

De Decker Jean-Louis

0

0,000

22

 

 

24

A

Van Kerckhove Cornelis

10

4,060

12

25

A

De Decker Stanny

0

0,000

22

 

 

25

B

Saerens marcel

13

3,420

13

26

A

De Nil Ludwig

0

0,000

22

 

 

26

B

Okens Bert

12

2,740

14

27

A

Keppens Glenn

0

0,000

22

 

 

27

A

De Decker Jean-Louis

24

0,000

14

28

B

Boonen Johan

0

0,000

22

 

 

28

A

De Backer Geert

N.D

0,000

22

29

B

De Neve Chris

0

0,000

22

 

 

29

A

Keppens Glenn

N.D

0,000

22

30

B

De Smedt Maurice

0

0,000

22

 

 

30

B

Boonen Johan

N.D

0,000

22

31

B

Meskens Joel

0

0,000

22

 

 

31

B

Keppens Erwin

N.D

0,000

22

32

B

Okens Bert

0

0,000

22

 

 

32

B

Van Der Plas Pieter

N.D

0,000

22

33

B

Bornauw Pierre

14

0,000

27

 

 

33

A

De Nil Ludwig

N.D

0,000

27

34

B

Keppens Erwin

23

0,000

27

 

 

34

A

Vercauteren Shumi

N.D

0,000

27

 

A:

Grote vijver

 

 

 

 

 

 

A:

Kleine vijver

 

 

 

 

B:

Kleine vijver

 

 

 

 

 

 

B:

Grote vijver

 

 

 

  

 

Reeks 7

                5 september 2015

Stek

Gewicht

Punten

 

 

 

Reeks 8

                    10 oktober 2015

Stek

Gewicht

Punten

 

1

A

Dierickx Franky

17

12,580

1

 

 

1

B

De Donder Gerrit

17

17,760

1

 

2

B

Van Walle Dany

19

8,180

1

 

 

2

A

Van Laethem Dirk

6

15,940

1

 

3

A

De Backer Geert

6

11,760

2

 

 

3

B

Saerens Koen

11

15,460

2

 

4

B

Bornauw Pierre

14

8,160

2

 

 

4

A

Pauwels Jonas

9

10,260

2

 

5

A

Boonen Mathias

2

9,940

3

 

 

5

B

Van Walle Dany

6

14,020

3

 

6

B

Saerens Koen

13

7,540

3

 

 

6

A

Van Holsbeek Jean

19

9,400

3

 

7

A

Vercauteren Shumi

8

8,740

4

 

 

7

B

Pauwels Ludwig

3

9,560

4

 

8

B

De Donder Gerrit

12

7,460

4

 

 

8

A

De Backer Geert

13

8,960

4

 

9

A

Van Laethem Dirk

3

7,220

5

 

 

9

A

Boonen Mathias

18

8,540

5

 

10

B

Meskens Joel

21

6,300

5

 

 

10

B

Bornauw Pierre

1

8,240

5

 

11

A

Pauwels Jonas

15

6,360

6

 

 

11

B

Van Der Plas Pieter

8

8,220

6

 

12

B

Van Houtven Pascal

6

6,240

6

 

 

12

A

De Nil Ludwig

1

6,220

6

 

13

B

Okens Bert

23

6,140

7

 

 

13

B

Meskens Joel

14

4,820

7

 

14

A

Van Holsbeek Jean

16

5,440

7

 

 

14

A

Dierickx Franky

14

4,540

7

 

15

B

Waegeman Rik

4

5,700

8

 

 

15

B

Robijns Pierre

5

4,800

8

 

16

A

Van Kerckhove Cornelis

1

4,640

8

 

 

16

A

De Decker Stanny

23

3,520

8

 

17

B

Pauwels Ludwig

9

4,960

9

 

 

17

B

Van der stappen Frans

16

4,780

9

 

18

A

Cnaepelinckx Chris

13

4,320

9

 

 

18

A

Cnaepelinckx Chris

10

3,360

9

 

19

B

Robijns Pierre

10

4,420

10

 

 

19

B

Okens Bert

9

4,620

10

 

20

A

Maximus Jean-Paul

12

4,280

10

 

 

20

A

Maximus Jean-Paul

4

2,940

10

 

21

B

Saerens marcel

17

3,820

11

 

 

21

B

Van Houtven Pascal

2

4,560

11

 

22

A

De Smedt Alois

5

3,260

11

 

 

22

A

De Nil Gilbert

17

2,200

11

 

23

B

Vanderstappen Frans

8

3,800

12

 

 

23

B

Saerens marcel

13

4,260

12

 

24

A

De Nil Gilbert

14

2,840

12

 

 

24

A

Vercauteren Shumi

12

2,000

12

 

25

B

Boonen Johan

24

3,560

13

 

 

25

B

Waegeman Rik

15

3,800

13

 

26

A

Degraeve Gaston

4

2,800

13

 

 

26

A

De Smedt Alois

21

1,980

13

 

27

B

Keppens Erwin

1

2,400

14

 

 

27

B

Boonen Johan

4

3,380

14

 

28

A

De Decker Stanny

7

1,680

14

 

 

28

A

Van Kerckhove Cornelis

8

1,780

14

 

29

B

De Smedt Maurice

18

2,260

15

 

 

29

B

De Neve Chris

7

2,960

15

 

30

A

De Decker Jean-Louis

ND

0,000

22

 

 

30

A

Degraeve Gaston

5

1,560

15

 

31

B

De Neve Chris

ND

0,000

22

 

 

31

B

Keppens Erwin

12

2,140

16

 

32

B

Van Der Plas Pieter

ND

0,000

22

 

 

32

A

Keppens Glenn

24

0,000

17

 

33

A

De Nil Ludwig

ND

0,000

27

 

 

33

A

De Decker Jean-Louis

-

0,000

22

 

34

A

Keppens Glenn

ND

0,000

27

 

 

34

B

De Smedt Maurice

-

0,000

22

 

 

A:

Grote vijver

 

 

 

 

 

 

A:

Kleine vijver

 

 

 

 

 

B:

Kleine vijver

 

 

 

 

 

 

B:

Grote vijver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Terug naar boven

2016

2015

2014

2017

2018

2019