vissersclub ter lijsterbes
vissersclub ter lijsterbes

 Vissersclub Ter lijsterbes                   Merchtem

Wedstrijdreglement   

Home

Artikel 1 - Toepassing van het reglement en soorten wedstrijden
Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de volgende wedstrijden, georganiseerd door het bestuur: het clubkampioenschap, de kermiswedstrijd, koppelwedstrijden,het woensdagcriterium, zomer- en eventueel winterwedstrijden.
Eventuele interclubwedstrijden zullen gebaseerd zijn op dit reglement, maar krijgen steeds een apart wedstrijdreglement.

Artikel 2 - Deelnemers
Aan het clubkampioenschap, het woensdagcriterium en alle dagwedstrijden kunnen deelnemen: alleen leden.
Uitzondering: Aan de kermiswedstrijd kunnen deelnemen: alle leden en inwoners van Merchtem (mits tijdig inschrijven).

Artikel 3 - Aantal visplaatsen, groepen en deelnemers
Op de kleine vijver zijn maximaal 24 plaatsen beschikbaar, op de grote vijver maximaal 18.
Afhankelijk van de soort wedstrijd, kan het aantal deelnemers worden ingedeeld in 2 groepen en verdeeld over de vijvers.
Afhankelijk van de soort wedstrijd, kan er in 1 of 2 reeksen gevist worden.
Indien er 2 reeksen gevist worden en in 2 groepen, dan wisselen de groepen tussen de reeksen van vijver (bv. Kampioenschap van Merchtem).
Het maximum aantal deelnemers voor wedstrijden in 2 groepen (clubkampioenschap en kampioenschap van Merchtem) bedraagt 36 deelnemers.
Voor de koppelwedstrijd kunnen maximum 24 koppels (12 per vijver) inschrijven.
Indien er voor het clubkampioenschap maar 18 deelnemers zijn, dan wordt er alleen gevist op de grote vijver.
Indien meer dan 18 deelnemers, dan wordt het aantal  vissers vooraf op een bestuursvergadering door loting in 2 groepen gedeeld.
De verdeling van de groepen is willekeurig en wordt vooraf aan de deelnemers medegedeeld.
Indien er voor het kampioenschap van Merchtem maar 18 deelnemers zijn of voor de koppelwedstrijd maar 12 koppels, dan worden de 2 reeksen alleen op de grote vijver gevist.
Indien meer dan 18 vissers of 12 koppels, dan wordt het aantal vissers vooraf op een bestuursvergadering door loting in 2 groepen gedeeld.
Eén groep zal in de voormiddag vissen op de kleine vijver, de andere op de grote vijver, op de middag wordt er van vijver gewisseld.

Artikel 4 - Algemene organisatie
Alle wedstrijden worden normaal op zaterdag gevist, met uitzondering van het woensdagcriterium (woensdag) en het koningscriterium (zondag)
De dag van de wedstrijd mag er niet gevist worden door anderen dan de wedstrijdvissers, behalve tijdens het woensdagcriterium (op de vrije vijver).
Indien zijn deelname belet wordt, dient de visser een bestuurslid te verwittigen ten laatste de dag voor de wedstrijd. Het clubkampioenschap wordt gevist in 1 reeks van: 13.00u tot 17.00u.
Het kampioenschap van Merchtem en de koppelwedstrijd worden gevist in 2 reeksen van: 09.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 17.00u. Er wordt tijdens de middag gewisseld van vijver.
Het woensdagcriterium wordt gevist van 13.15u tot 17.15u.
Indien meer dan 18 deelnemers wordt er op de kleine vijver gevist.

Artikel 5 – Trekking van de visplaatsen
Het bestuur bepaalt transparant op welke plaatsen gevist wordt.
De visplaatsen worden door loting bepaald, doorgaans 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd (in ons lokaal).
Indien aanwezig kan de visser zelf zijn nummer trekken, zo niet wordt zijn nummer getrokken.
Voor wedstrijden in 2 reeksen zal de trekking voor beide reeksen ’s morgens gebeuren,in aanwezigheid van minstens 3 vissers (niet bestuursleden)

Artikel 6 - Materiaal
Er wordt steeds gevist met één vaste hengel (zonder molen), elastiek is toegelaten.
De enkele haak moet ten allen tijde weerhaakloos zijn of voldoende plat geknepen!!!  Het is verboden gebruik te maken van gevlochten draad of omgebouwde werphengels.
De visser dient te beschikken over een degelijk schepnet en een geschikte onthaker.
De maximum toegelaten lengte gemeten vanaf het einde van de hengel tot aan de haak bedraagt op de:
kleine vijver: 8 m. en op de grote vijver: 12 m.

Artikel 7 – Aas en lokaas
Als aas op de haak is toegestaan: maden (enkel witte), casters, pieren, vers de vase en alle zaden, korrels (enkel van de club).
Als lokaas is toegestaan: maden (enkel witte), casters (van witte maden), alle zaden en korrels (enkel van de club). De rest is verboden.
Voor alle wedstrijden geldt per reeks voor aas en lokaas: maximum 1 liter maden en maximum 1 kg klaargemaakte zaden.
Cuppen : cupje van max. 4 cm dat is bevestigd op de hengeltop is toegelaten, aparte cupstok is verboden.
Alles dient LOS in het water te worden geworpen
Er mag enkel gevist en/of gevoederd worden met korrels eigen aan de club.

Artikel 8 – In de wedstrijd en weging
Voor het aanvangssignaal mag er niets in het water worden geworpen.
De visser dient loodrecht op de oever voor zich uit te vissen, binnen de loodlijnen van de steen.
De deelnemers dienen zelfstandig te vissen, zonder de anderen te hinderen.
Het is verboden de vis nodeloos te laten rondzwemmen bij de buren.
5 minuten voor het einde van elke reeks wordt er een signaal gegeven zodat de vissers en de vissen weten dat er nog 5 minuten gevist wordt.

Bij het weerklinken van het eigenlijk eindsignaal mag de gehaakte vis nog gevangen worden: de aangeslagen vis telt mee.

De gevangen vis moet met zorg behandeld worden en daarna voorzichtig in een nylon leefnet gezet worden. Een stalen leefnet is verboden.
Bij aanvang van de wedstrijd moet er minstens 1 leefnet in het water liggen.
Uitzondering: op woensdag wordt er steeds begonnen met twee leefnetten in het water.
Het max. toegelaten gewicht per net bedraagt 20 kg. Meer gewicht (tot 25kg.) wordt geteld als 20 kg. Indien er meer dan 25 kg. In de net zit wordt de net niet geteld.

In het leefnet mag geen enkel voorwerp ter verzwaring zijn aangebracht.
Het leefnet moet zich minstens 1 meter in het water bevinden. 
De leefnetten blijven in het water tot het einde van de wedstrijd.
Na de wedstrijd verwijdert de visser de priem van het leefnet voor de weging.
De visser dient te wachten op de wegers bij zijn visplaats.
Volgende vissen dienen onmiddellijk te worden teruggezet : steur, snoek en snoekbaars.
De visser meldt de vangst aan een bestuurslid en krijgt 1 kg bij zijn totaal gewicht per gevangen soort, dit eenmaal per reeks.
Bij een wedstrijd waarbij u op beide vijvers vist tellen deze soorten eenmaal per vijver en eenmaal per visser (dus zowel in de voor- als in de namiddag )
In principe dienen alle toeschouwers achter het lint te blijven tijdens de wedstrijd.


Artikel 9 - opmaken van de rangschikking
Voor elke wedstrijd die gestart werd, zal er een weging plaatsvinden en een klassement worden opgemaakt.
Indien de wedstrijd vroegtijdig dient te worden stilgelegd door onvoorziene omstandigheden (onweer, hevige sneeuw…), bepaalt het bestuur de voortgang (of stopzetting) van de wedstrijd. Het bestuur beslist dan of er alsnog gewogen word of niet.
Er wordt gevist op zuiver gewicht, elke vis telt. Per reeks (en per groep) wordt een klassement opgemaakt.
Voor de rangschikking krijgt de visser met het meeste gewicht 1 punt, de tweede 2 punten, de derde 3 punten enz.
Indien meerdere vissers hetzelfde gewicht gevangen hebben, krijgen ze ook dezelfde punten. (vb. twee vissers vangen allebei 2 kg vis en ze krijgen daarvoor ook hetzelfde aantal
punten vb. 3 punten, de volgende visser die zich rangschikt krijgt dan 5 punten want in dit geval wordt 4 punten niet toegekend.)
De visser met het minste aantal punten wordt winnaar van de wedstrijd.
Bij een gelijk aantal punten in de rangschikking van “het woensdagcriterium” wint de visser met de meeste overwinningen, daarna het grootste gewicht over het totaal van de reeksen.
Indien dan nog gelijk, wint diegene met het laagste nummer van de visstek in de laatste reeks.
Clubkampioen wordt hij die over zijn 6 beste uitslagen op 8 het minste aantal punten heeft.
Bij gelijkheid in punten bij de eindrangschikking van het clubkampioenschap gaat de visser met het meest behaalde overwinningen voor, daarna het grootste gewicht over de 8 reeksen.                                                             Bij gelijkheid in gewicht gaat de oudere visser de jongere vooraf.
Indien er om welke reden dan ook wedstrijden afgeschaft worden blijven steeds de 6 beste reeksen tellen.
Indien er minder dan zes reeksen gevist worden tellen gewoon de uitslagen van alle geviste reeksen.
Een leeg leefnet is het aantal deelnemers in de reeks van de visser + 1 punt.
Bij afwezigheid zonder verwittiging is het, het maximum aantal deelnemers in de reeks van de visser + 10 punten.
Bij afwezigheid na verwittiging is het, het maximum aantal deelnemers in de reeks van de visser + 5 punten.

Artikel 10 – prijsuitreiking
Op basis van het klassement worden de prijzen opgemaakt.
Doorgaans zullen ½ deelnemers prijs hebben (met eventueel een “bom” = 0,50 € per deelnemer). De prijzen ontstaan uit de inschrijvingsgelden en/of de clubkas.

Voor tal van wedstrijden worden trofeeën voorzien. Afhankelijk van de soort wedstrijd kunnen voorzien zijn; algemene winnaar, beste veteraan
(min 60 op van 01/03 lopend jaar)
Eventuele naturaprijzen ontstaan steeds door sponsoring en worden zo goed als mogelijk verdeeld onder de deelnemers volgens het klassement.
Alle prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald. Enkel een hoofdprijs wordt, uitzonderlijk, door het bestuur bijgehouden indien een visser afwezig is op de prijsuitdeling.

De prijzen verkregen door sponsoring worden allen verdeeld onder de aanwezigen.

Artikel 11 - controle en sancties.
Voor en tijdens de wedstrijden kan er controle uitgeoefend worden door het bestuur.
Vissers die van het reglement afwijken (verboden aassoorten, verkeerde hengellengtes, verboden visdraad, slechte leefnetten…)zullen door het bestuur terecht worden gewezen en eventueel uitgesloten voor desbetreffende wedstrijd.            
Zij kunnen nadien door het bestuur gehoord worden en indien nodig gesanctioneerd.

Bij een 2é overtreding zullen zij onherroepelijk uit de club gezet worden

Bij problemen, klachten of vragen wendt u zich onmiddellijk tot iemand van het bestuur.

Om voorrang te behouden tot deelname aan het clubkampioenschap van het volgende jaar dient men minstens aan 5 van de 8 wedstrijden  te hebben deelgenomen.
Deze maatregel vervalt op 1 februari van het lopend jaar.

Vrije plaatsen worden zo nodig door loting getrokken uit alle kandidaat-deelnemers.
Bij problemen, klachten of vragen wendt u zich onmiddellijk tot iemand van het bestuur.

ARTIKEL 12 – Betreden ven perken grasvelden/perken, roken aan de vijvers
Het is totaal niet toegelaten om de grasvelden te betreden met eender welk gemotoriseerd voertuig (auto, bromfiets enz.)
Het is toegelaten te roken tijdens het vissen maar het is
ten strengste verboden om peuken in de vijver te gooien of achter te laten op de grond.
Overtreders zullen zonder pardon en met onmiddellijke  ingang uit de club gezet worden.

Artikel 13 - Goedkeuring
Dit reglement is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur, vervangt alle voorgaande en is geldig voor alle vissers.
Door zijn inschrijving verklaart de visser kennis te hebben genomen van dit reglement en dit integraal te zullen naleven, alsook zich neer te leggen bij de beslissingen van het bestuur.